Sammanfattning: Hur mycket bör chefen veta om dig med hjälp av AI?

Denna övergripande frågeställning var temat för addAI:s andra seminarium under våren 2021. Drygt 50 personer samlades virtuellt torsdagen den 25 mars för att diskutera andras och egna tankar kring detta. Till morgonmötet hade vi särskilt bjudit in följande experter:

  • Victor Bernhardtz, Ombudsman för digitala marknader på Unionen
  • Ola Brinnen, Arbetsrättsjurist, Svenskt Näringsliv
  • Daniel Akenine, Teknikchef för Microsoft

Utgångspunkten är att arbetsgivaren inom ramen för lag och god sed leder och fördelar arbetet, till exempel vad gäller de redskap som ska användas. Här kommer digitaliseringen in i bilden som på gott och ont ökar arbetsgivarens möjligheter att observera arbetstagarna. Ny teknik skapar möjligheter att hjälpa medarbetare och anpassa arbetet efter olika behov, men medför också risker för övervakning och till och med manipulation.

Bland den mångfald av frågor som kom upp under mötet kan nämnas:

  • Hur kan AI-baserade lösningar på arbetsmarknaden förankras i arbetsrätten?
  • Kan medarbetare få mer frihet att utföra sina arbetsuppgifter om de också tillåter att bli observerade?
  • Hur ser rollfördelningen ut? Är det skillnad på vem som blir observerad? Eller vem som observerar?
  • Och är det skillnad på var eller när observationen sker?

Diskussionen kretsade också kring hur numera närmast felfria tekniker för utveckling och användning av ansiktsigenkänning utmanar skyddet av den personliga integriteten. När det gäller avancerade kameratekniker spelar förstås AI-baserad bildbehandling en central roll med utmaningar som rör bland annat förekomsten av biased (partisk) data.

Ytterligare en reflektion från mötet är hur viktig GDPR (EU:s dataskyddsförordning) och anknytande regelverk har kommit att bli för i princip alla som rör sig på arbetsmarknaden. I förlängningen behöver det inte alltid vara fråga om individanknuten personuppgiftsbehandling som oroar. Obehag kan uppstå bara genom vetskapen om vad förekomsten av aggregerad information om de anställda som grupp skulle kunna avslöja När stora mängder av olika typer integritetskänsliga uppgifter hanteras uppstår risker för att det förr eller senare kommer att läcka data utanför organisationen, vilket ställer stora krav på informationssäkerhet i förebyggande syfte. Samtidigt finns det mycket potential i form av vad som kommit att betecknas datadriven HR.

Det finns många frågor att återkomma till. Notera gärna redan nu möte #3 i vår seminarieserie den 21 maj då vi tar oss an frågor som rör Försäkrad AI och Post Privacy.

Väl mött,
addAI.org